Bán hàng chủ động - Deepstash
Bán hàng chủ động

Bán hàng chủ động

Curated from: zendesk.com

Ideas, facts & insights covering these topics:

2 ideas

·

8 reads

Explore the World's Best Ideas

Join today and uncover 100+ curated journeys from 50+ topics. Unlock access to our mobile app with extensive features.

Bán hàng chủ động

Định nghĩa:

Bán hàng chủ động là một phương pháp bán hàng trao quyền cho nhân viên bán hàng kiểm soát quy trình bán hàng, lập chiến lược bán hàng, lường trước được những tình huống khách hàng có thể gặp khó khăn thay vì chờ đợi khách hàng gặp vấn đề/khó n

4

4 reads

Lợi ích của bán hàng chủ động

Phương thức bán hàng chủ động sẽ tăng khả năng mở rộng nhanh thị phần và giải quyết hiệu quả khó khăn về vốn lưu động (áp dụng phương thức này, nhà sản xuất có khả năng tăng vốn lưu động , tăng cả vòng quay vốn lưu động và do đó, có điều kiện mở rộng sản xuất một cách nhanh chóng)

Làm chủ được quy trình bán hàng để phục vụ khách hàng tốt hơn và hỗ trợ lợi nhuận của công ty

4

4 reads

IDEAS CURATED BY

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates