Cách để đo lường và theo dõi hiệu quả của tương tác cá nhân hóa trong Omni-channel - Deepstash
Cách để đo lường và theo dõi hiệu quả của tương tác cá nhân hóa trong Omni-channel

Cách để đo lường và theo dõi hiệu quả của tương tác cá nhân hóa trong Omni-channel

Có một số cách để đo lường và theo dõi hiệu quả của tương tác cá nhân hóa trong Omni-channel, bao gồm:

Tương tác: Theo dõi số lượng tương tác cá nhân hóa mà doanh nghiệp nhận được. Điều này có thể bao gồm lượt xem trang, nhấp chuột, mua hàng và các hành động khác.

Chuyển đổi: Theo dõi số lượng tương tác cá nhân hóa dẫn đến chuyển đổi. Điều này có thể bao gồm mua hàng, đăng ký hoặc các hành động khác.

Sự hài lòng của khách hàng: Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng với các tương tác cá nhân hóa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khảo sát, phỏng vấn hoặc các phương pháp khác.

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates