Tích hợp kênh trực tuyến và offline qua omni - Deepstash
Tích hợp kênh trực tuyến và offline qua omni

Tích hợp kênh trực tuyến và offline qua omni

Giai đoạn 1: Tích hợp dữ liệu

Đầu tiên, doanh nghiệp cần phải tích hợp dữ liệu khách hàng và hoạt động kinh doanh trên tất cả các kênh. Dữ liệu này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng của mình hơn và cung cấp cho họ những trải nghiệm phù hợp.

Dữ liệu hoạt động kinh doanh cũng cần được tích hợp để doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu quả của các kênh bán hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.

Giai đoạn 2: Tích hợp chức năng

Sau khi đã tích hợp dữ liệu, doanh nghiệp cần tích hợp chức năng của các kênh bán hàng, bao gồm việc đồng bộ hóa các quy trình bán hàng, thanh toán, giao hàng,...

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates