Sử dụng bản đồ hành trình khách hàng để tạo trải nghiệm đa kênh - Deepstash
Sử dụng bản đồ hành trình khách hàng để tạo trải nghiệm đa kênh

Sử dụng bản đồ hành trình khách hàng để tạo trải nghiệm đa kênh

Các bước tạo bản đồ hành trình khách hàng:

Bước 1:  Xác định các giai đoạn hành vi của khách hàng

Một KH có thể trải qua các giai đoạn như: Nghiên cứu – Mua – Nhận – Sau khi mua

Bước 2: Hiểu mục tiêu của khách hàng

Hiểu mục tiêu của khách hàng ở mỗi giai đoạn trong quá trình mua hàng và điều chỉnh các tương tác ở điểm chạm với doanh nghiệp để giúp KH thực hiện những mục tiêu đó một cách tốt nhất. 

Bước 3: Xác định điểm chạm với khách hàng

Trải nghiệm đa kênh xảy ra khi doanh nghiệp tích hợp thành công trải nghiệm khách hàng trên nhiều điểm tiếp xúc. 

Bước 4: Thiết lập bản đồ hành trình khách hàng

1

0 reads

Read & Learn

20x Faster

without
deepstash

with
deepstash

with

deepstash

Personalized microlearning

100+ Learning Journeys

Access to 200,000+ ideas

Access to the mobile app

Unlimited idea saving

Unlimited history

Unlimited listening to ideas

Downloading & offline access

Supercharge your mind with one idea per day

Enter your email and spend 1 minute every day to learn something new.

Email

I agree to receive email updates